خرید
روی مدار صفرم توی مسیر آخر
چیزی نمونده ازم یه سایه با چشم تر
سیگارپشت سیگار قرصای خواب و اعصاب
از رو جنون رد شدم فقط شدم یه سراب