خرید
مگه من همه چیزمو ندادم
مگه نگفتی با من رو راستی
مگه تو نمیگفتی که یکی و
شبیه یکی خود من میخواستی