خرید
توی کوچه، صدای بارون
هوای پاییز، دل داغون
خنده ی بادودرخت لرزون
لبای خیس هردوتامون