خرید
دلت از دنیا گرفته، چمدونو برمیداری
توویه راهی پا میذاری که ازش خبر نداری
همه ی خاطره هاتو، داری پشت سر میذاری
به کسی کاری نداری، فقط توو فکره فراری