خرید
دنیای من رو به تو به شتابه
درونم درحال  یه انقلابه
تب وتاب دل وببین چه تنده
میشمره ثانیه هارو ،بیتابه