خرید
به حکم حاکم قلبم تورامن آرزوکردم
دراین دنیای تنهایی کنارت آرزومندم
شفای لحظه هایم را،اگرکه لایقت باشم
توخورشیدامیدم شوبتابی برشب سردم