خرید
چشم بهم زدم دیدم داره بیست سالم میشه
به خدام گفتم آرزوهامو میسپرم پیشت
روزامو دید، خندید ، اصلا قهقهه زد
بم گفت چه قدر کارِت سخته پسر