خرید
آروم بگیر ، چرا خیسه چشات
چرا روی لبات همش اسم اونه
بتون بدون اون چون اون بدون تو میتونه
بگیر غم و درد از تو سینه ات نزار