خرید
نکن با دل تو بازی دلم باز میشه رنجور
بیا مثل قدیما بسازیم قصری از نور
تو با ناز و کرشمه میوفتی توی دامم
تویی آهوی تشنه و منم که شاد شادم