خرید
از حال ما نپرس تلخ کامیم همه
بـرای پـر زدن یک آسمان کمه
من بـاورم شده تبر بَرنده نیست
جنگل محل هیچ گرگ درنده نیست