خرید
آی ننه دلدار ننه
منکه دوست دارمت
گر ازت دورم ننه
اما عاشقم ننه