خرید
ابرای بهارمیاد، توآسمون
تاکه بارونی بشه زندگی مون
گلای زمستونی غنچه زده
نازنین کنار عاشقت بمون