خرید
سرده هوا چقدر،،، چه خوبه پیشمی
پشتم به تو گرمه،،، که دیگه نزدیکمی
درگیر تو شدن،،، تموم لحظه هام
تو دستمو بگیرو،،، از رویات بگو برام