خرید
لب گشودی مزه ی قند و عســـــل از یاد رفت
شعر گفتی حافظ و شیـــــــــخ اجل از یاد رفت
روز بگرفتی به آنی از سر مســــــــــــتان کلاه
زین فُســـــــونت لاجرم، مکر و حیَل از یاد رفت