خرید
استخوان کردم میان زخم هایم برگرد
رونقی در نفسم نیست هوایم برگرد
خواهشم نیس به ناز هر طبیبی بعد تو
خون دل ها سرکشم بیتو ، دوایم برگرد