خرید
تو همیشه با منی حتی اگه
سرنوشتم چیزه دیگه ای بگه
همه ی من حالا شکله تو شده
طپش قلبم فقط از تو میگه