خرید
اصلا نفهمیدم چی شد یهو قلبم عاشق کی شد
یهو که عشقم بد شد و رفت و دیگه با اون شد و
رفت و دیگه با اون شد و اصلا نفهمیدم چی شد
حسی که داشتم کور شد و