خرید
فکر کن که چیزی نشده، عیبی نداره الکی
تا تهه این راهو برو، برم نگرد یواشکی
حالم خرابه این روزا، خیلی شدم خجالتی
هر کی میپرسه حالمو، میگم که خوبم الکی