خرید
الهی ساغر مستی چشمانم تو باشی
طبیب درد این قلب غم انگیزم تو باشی
چنان دردی میگیرد قلب من در کنج خونه
اگر حتی میان رویاهای من نباشی