خرید
پیراهنم گرفته بوی عطر گیسوانت
عطر زلفونت کجا و عطر گل یاس کجا
دلفریبست صورت مهتابی ات
نیم رخ ماهت کجا و قرص ماه کجا