خرید
چند ساله که تورفتی،دلمو شکستی
من واست بی قرارم بس چرا نفهمی
این همه بردل تو کرده ام عاشقی
اما هیچ نیم نگاهی هم بردلم نکردی