خرید
ویرانهِ ویرانه شد این دل بی تو در این خانه
هر لحظه شب و روز این جا خود زندانه
آتش دوری قلب پروانه را می سوزانه
دیوانه ِدیوانه،شد این دل بی تو در این ماتم خانه