خرید
بادست توروشن شده این آتش عشقم
پروانه صفت سوی تو پروازگرفتم
درحسرت رویت همه دم سوختم اما
باردگرم پرزده مستانه نشستم