خرید
از رفتن نترسون‌ منو
من به رفتنه آدما عادت کردم دیگه
هرکی میاد چند روزی میمونه میره
اگه اصرار نمیکنم بمونی فک نکن دوست ندارم