خرید
ای برادر ای برادر .بس کجا رفتی دلم
قوربون لبهای تو . بس که گفتی من میام
من که یارکوچک بودم.من تو را ندیده ام
ای برادر ای برادر من در انتظارتووم