خرید
عاشقم تو عاشقی هر چی بگم تو هم میگی
دوست دارم دوسم داری با تو چه خوبه زندگی
نمیدونم چطوری به تو بگم که خوبی
عاشقتم چطوری به تو بگم که عشقی