خرید
ای روزگار ارام تر من ادمم من ادمم
ادم که نه باید بگم تنها ترین بی همدمم
تیشه نزن بر ریشه ام ای روزگار ای روزگار
من که زیادم برده ام کوچک ترین یادی ز یار