خرید
ای فلک،ای فلک یار ملک
بلکه سرنوشتم این بوده است یادگر
گر فلک جدای انداخته است بر قلب ما
ای خدا دارم از این حال وزمونه غم زیاد