خرید
ای قاصدک، ازمن خبر، گیر بَــر یارم ببر
صبرم بگو آمد بسر ، طلاقت بگو آمد به در
گو که ز مشتاقان تو ، از جان دهد تاوان تو
یا میرسی بر او و یا جان میدهد بر جان تو