خرید
روزی که شدم من با تو آشنای بی دل
ای وای از این دل- ای وای از این دل
دردام همه رفت از تن من حتی از این دل
ای وای از این دل- ای وای از این دل