خرید
ای که نرگس ای که سر گذشت من
ای که دلیل عاشقیم
ای که رفیق زندگیم
ای دلی که دلیل دادو فریاد منی