خرید
به نام خدای آریایی به نام پارت وپارس ومادوآ سیایی
به نام خدای صداقت،محبت،عدالت به نام عشق وخانواده ورفاقت
به نام رشادت های فرورتیش به نام دیااکواتحادی کم وبیش
به نام کوروش،حقوق،برابری به نام داریوش حکومت سراسری