خرید
بــا عشقت همه دنیام رو رنگ کردم
سرتو خیلی جنگ کردم از عشقت بر نمی گردم
پای تو خیلی وایستادم به قلبم هی امید دادم
به هرچیزی نگاه کردم یه دفعه یادت افتادم