خرید
رفته اما اینشده حال وروزم
پتکه یادش شده سوهان روحم
مثه بهمن کوه غرورمو ریخت
گم شد تو من یه تیکه از وجودم