خرید
به شعله شمع چشمانت
پروانه دلم را برقصان
به نسیم بهاری گیسویت
تن و روح مرا بلرزان