خرید
تو از همه مهمتری وقتی میای کنار من
دلم میخواد باهات باشم اگه بشی تو یار من
بمون کنارم همنفس دلم بی تو میگیره
بخوای بری از پیش من عشقت بی تو میمیره