خرید
توی بازار دنیای مکاره
که بی تو نقشه هام نقش برآبه
کیه یه ذره حال خوب بیاره؟
رو لب هامون یکم خنده بکاره