خرید
به جدایی از تو مجبور شدم
تو کنارم بودی ، مغرور شدم
فک میکردم نتونی دل بکنی
فک میکردم تا ابد مال منی