خرید
بانو بانو چقدر چشات قشنگه
بانو بانو دلم برات چه تنگه
بانوبانو بزار دورت بگردم
بانوبانو نرفته برمیگردم