خرید
چرا رفتی ولم کردی
نوشتـی برنمیگردی
مگه ترکت یه روزی کرده بودم
من از این زندگی سیرم