خرید
باهام قدم بزن توو کوچه های خیس
ها کن رو شیشه ها اسم منو بنویس
مثله خواب خوشی یه رؤیای محال
باور نمیکنم نیستی تووی خیال