خرید
ببخش که عاشقت شدم
ازدور نگات کردم و مراقبت شدم
ببخش اگه دلم بهونه تو گرفت
تیر عشق من قلب تو رو نشونه گرفت