خرید
جلوی آینه دلم رو من برنداز کردم
واژه ی دوست دارم,صد دفعه تمرین کردم
برای با تو بودن همش دلم می لرزید
از میون جمله ها چندتاشو دست چین کردم