خرید
شکسته شه اگه این بغض وامونده
میفهمی چی واسم از تو بجا مونده
یادت میاد گفتی تا آخرش هستم
پای همه حرفام محکم وایمیستم