خرید
تموم شد قصمون بدون آغاز
گره نخورد به ھم دست دوتامون
تودنبال جدایی بودی اما
من ازاول سپردم به خدامون