خرید
من نسوزم کی بسوزه تو زندگی برای تو
من نخونم کی بخونه راز دل رو برای تو
ما که بدون همدیگه گریه رو از سر میگیریم
من نسازم کی بسازه تو زندگی برای تو