خرید
بزار برات ببافم موهای نازتو
با این دستایی که عشقو میدونه
مثله یه آبشار میمونه موی تو
سر میخوره قلبم به زیر پات