خرید
نه امیدی به فردابود نه لبخندی توو امروزم
نمیدونی چقدر خوبه توو آتیشِ تو میسوزم
برای عشق تو مردن همونی بود که میخواستم
همیشه آرزوم این بود بتونم تا تهش وایستم