خرید
بعدِ تو ديگر سرود زندگی اجرا نشد
رفتی و هرگز كسی مانند تو پيدا نشد
دلنشينیِ غزل های من از حُسنِ تو بود
هرچه كردم اين غزل ها بعدِ تو زيبا نشد