خرید
تورو نادیده بگیرم خودمو گول بزنم
دل به هرکسی ببندم دلو از تو بکنم
حرف تو بشه ولی بغض کنم و چیزی نگم
پشت خندهام بسوزم تو وجودم بشکنم